Obchodné podmienky

Podmienky s informácií o zákazníkoch

Obsah

 1. rozsah
 2. záver
 3. odňatia
 4. Ceny a platobné podmienky
 5. Dodacie a prepravné podmienky
 6. výhrada vlastníctva
 7. Zodpovednosť za vady (záruka)
 8. Rozhodné právo
 9. kódex správania
 10. Alternatívne riešenie sporov

1) Rozsah

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti Markus Grathwohl, konajúcej na základe „MANePED“ (ďalej len „predávajúci“), sa vzťahujú na všetky zmluvy o dodávke tovaru, ktoré spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len „zákazník“) s predávajúcim týkajúce sa tovaru zobrazeného predávajúcim v jeho internetovom obchode. Zahrnutie vlastných podmienok zákazníka sa týmto zamieta, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

1.2 Spotrebiteľom v zmysle týchto obchodných podmienok je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právnu transakciu na účely, ktoré nie sú väčšinou ani komerčným, ani nezávislou odbornou činnosťou. Podnikateľom v zmysle týchto obchodných podmienok je fyzická alebo právnická osoba alebo právne partnerstvo, ktoré pri uzatváraní právnych transakcií vykonávajú svoju obchodnú alebo samostatnú odbornú činnosť.

2) Záver

2.1 Popisy produktov obsiahnuté v internetovom obchode predávajúceho nepredstavujú záväzné ponuky zo strany predávajúceho, ale slúžia na predloženie záväznej ponuky zo strany zákazníka.

2.2 Zákazník môže ponuku predložiť pomocou online objednávkového formulára integrovaného v internetovom obchode predávajúceho. Po vložení vybraného tovaru do virtuálneho nákupného košíka a vykonaní procesu elektronickej objednávky zákazník predloží právne záväznú ponuku zmluvy týkajúcej sa tovaru v nákupnom košíku kliknutím na tlačidlo, ktoré ukončuje proces objednávky. Zákazník môže ďalej predložiť ponuku predávajúcemu telefonicky, faxom, e-mailom alebo poštou.

2.3 Predávajúci môže prijať ponuku zákazníka do piatich dní,

 • zaslaním písomného potvrdenia objednávky alebo potvrdenia objednávky v textovej podobe (faxom alebo e-mailom) zákazníkovi, v takom prípade je prijatie potvrdenia objednávky u zákazníka rozhodujúce, alebo
 • - dodaním objednaného tovaru zákazníkovi, v takom prípade je rozhodujúci prístup tovaru k zákazníkovi, alebo -
 • požiadaním zákazníka, aby zaplatil po predložení objednávky.

Ak existuje niekoľko vyššie uvedených alternatív, zmluva sa uzatvára v čase, keď nastane prvá z vyššie uvedených alternatív. Lehota na prijatie ponuky začína plynúť dňom nasledujúcim po dátume odoslania ponuky zákazníkom a končí piatym dňom po odoslaní ponuky. Ak predávajúci neakceptuje ponuku zákazníka v uvedenej lehote, považuje sa to za odmietnutie ponuky, v dôsledku čoho už zákazník nie je viazaný svojím vyhlásením o úmysle.

2.4 Ak si vyberiete spôsob platby ponúkaný spoločnosťou PayPal, platbu spracuje poskytovateľ platobných služieb PayPal (Európa) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (ďalej len „PayPal“) , v súlade s podmienkami používania PayPal, dostupnými na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full alebo - ak zákazník nemá účet PayPal - podľa podmienok pre platby bez účtu PayPal, ktoré si môžete pozrieť na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Ak zákazník platí pomocou spôsobu platby ponúkaného spoločnosťou PayPal, ktorý je možné zvoliť v procese online objednávania, predávajúci už deklaruje prijatie ponuky zákazníka v okamihu, keď zákazník kliknutím na tlačidlo dokončí proces objednávania.

2.5 Pri odoslaní ponuky prostredníctvom online objednávkového formulára predávajúceho sa text zmluvy predávajúcim po uzavretí zmluvy uloží a po odoslaní objednávky zákazníkom sa odošle v textovej podobe (napr. E-mailom, faxom alebo listom) zákazníkovi. K ďalšiemu poskytovaniu textu zmluvy zo strany predávajúceho nedochádza. Pokiaľ si zákazník pred odoslaním objednávky zriadil používateľský účet v internetovom obchode predávajúceho, údaje objednávky sa archivujú na webovej stránke predávajúceho a zákazník k nim má bezplatný prístup prostredníctvom svojho používateľského účtu chráneného heslom poskytnutím zodpovedajúcich prihlasovacích údajov.

2.6 Pred záväzným odoslaním objednávky prostredníctvom online objednávkového formulára predávajúceho môže zákazník identifikovať možné chyby vstupu pozorným prečítaním informácií zobrazených na obrazovke. Účinným technickým prostriedkom na lepšie rozpoznanie vstupných chýb môže byť funkcia zväčšenia prehľadávača, pomocou ktorej je zväčšené zobrazenie na obrazovke. Zákazník môže svoje zadania opraviť v rámci procesu elektronického objednávania pomocou obvyklých funkcií klávesnice a myši, kým neklikne na tlačidlo, ktoré ukončí proces objednávania.

2.7 Na uzavretie zmluvy je k dispozícii iba nemecký jazyk.

2.8 Spracovanie objednávky a kontakt sa zvyčajne vykonáva prostredníctvom e-mailu a automatizovaného spracovania objednávky. Zákazník musí zabezpečiť, aby ním uvedená e-mailová adresa uvedená pri spracovaní objednávky bola správna, aby bolo možné na túto adresu dostávať e-maily zaslané predávajúcim. Zákazník musí predovšetkým pri použití filtrov SPAM zabezpečiť, aby mohli byť doručené všetky e-maily odoslané predajcom alebo tretími stranami poverenými spracovaním objednávky.

3) Odstúpenie

3.1 Spotrebitelia majú spravidla právo na odstúpenie od zmluvy.

3.2 Ďalšie informácie o práve na odstúpenie od zmluvy nájdete v storno podmienkach predajcu.

3.3 Právo na odstúpenie sa nevzťahuje na spotrebiteľov, ktorí v čase uzavretia zmluvy nepatria do žiadneho členského štátu Európskej únie a ktorých jediné bydlisko a doručovacia adresa sú v čase uzavretia zmluvy mimo Európskej únie.

4) Ceny a platby

4.1 Pokiaľ nie je v popise produktu predávajúceho uvedené inak, uvedené ceny sú celkové ceny vrátane zákonnej dane z obratu. Akékoľvek ďalšie náklady na doručenie a prepravu, ktoré môžu vzniknúť, sú uvedené osobitne v popise príslušného produktu.

4.2 V prípade dodávok do krajín mimo Európskej únie môžu vzniknúť ďalšie náklady, za ktoré predávajúci nenesie zodpovednosť a ktoré znáša zákazník. Patria sem napríklad náklady na prevod peňazí úverovými inštitúciami (napr. Poplatky za prevod, poplatky za kurz) alebo dovozné clá alebo dane (napr. Clá). Takéto náklady môžu vzniknúť aj v súvislosti s prevodom finančných prostriedkov, ak sa dodávka neuskutoční do krajiny mimo Európskej únie, ale zákazník uskutoční platbu z krajiny mimo Európskej únie.

4.3 Možnosti platby budú zákazníkovi oznámené v online obchode predávajúceho.

4.4 Ak bola dohodnutá platba vopred bankovým prevodom, platba je splatná ihneď po uzavretí zmluvy, pokiaľ sa strany nedohodli na neskoršom termíne splatnosti.

4.5 Ak je zvolený spôsob platby „SOFORT“, platbu spracuje poskytovateľ platobných služieb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mníchov (ďalej len „SOFORT“). Aby bolo možné zaplatiť sumu na faktúre prostredníctvom „SOFORT“, musí mať zákazník účet online bankovníctva, ktorý bol aktivovaný pre účasť v „SOFORT“, počas procesu platby sa zodpovedajúcim spôsobom identifikovať a potvrdiť platobný pokyn „SOFORT“ . Platobná transakcia sa uskutoční okamžite potom príkazom „SOFORT“ a na ťarchu bankového účtu zákazníka. Viac informácií o spôsobe platby „SOFORT“ nájde zákazník na internete na adrese https://www.klarna.com/sofort/ načítať.

4.6 Ak si vyberiete jeden z platobných spôsobov ponúkaných platobnou službou „Shopify Payments“, platbu spracuje poskytovateľ platobných služieb Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írsko (ďalej len „Stripe „). Jednotlivé spôsoby platby ponúkané prostredníctvom Shopify Payments sú zákazníkovi komunikované v online obchode predávajúceho. Na spracovanie platieb môže Stripe využiť ďalšie platobné služby, na ktoré sa môžu vzťahovať špeciálne platobné podmienky, o ktorých môže byť zákazník zvlášť informovaný. Ďalšie informácie o „Shopify Payments“ sú k dispozícii na internete na adrese https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de k dispozícii.

4.7 Ak zvolíte spôsob platby kreditnou kartou cez Stripe, suma faktúry je splatná okamžite po uzavretí zmluvy. Platbu spracováva poskytovateľ platobných služieb Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írsko (ďalej len „Stripe“). Stripe si vyhradzuje právo vykonať kontrolu kreditu a odmietnuť tento typ platby, ak je kontrola kreditu negatívna.

4.8 Ak zvolíte spôsob platby ponúkaný platobnou službou „Klarna“, platbu spracuje Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Štokholm, Švédsko (ďalej len „Klarna“). Viac informácií a zmluvné podmienky spoločnosti Klarna nájdete v platobných údajoch predajcu, ktoré sú k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

https://maneped.de/pages/bezahlung-mit-klarna

5) podmienky Prepravné

5.1 Dodanie tovaru sa uskutočňuje na expedičnej trase na dodaciu adresu uvedenú zákazníkom, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pri spracovaní transakcie je rozhodujúca dodacia adresa uvedená pri spracovaní objednávky predajcu. Odchylne od toho je pri výbere spôsobu platby PayPal rozhodujúca doručovacia adresa uložená zákazníkom v PayPal v čase platby.

5.2 Ak dôjde k zlyhaniu dodávky tovaru z dôvodov, za ktoré zodpovedá zákazník, nesie zákazník primerané náklady, ktoré vzniknú predávajúcemu. To neplatí, pokiaľ ide o náklady na dopravu, ak zákazník efektívne využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ ide o náklady na vrátenie, pokiaľ zákazník efektívne využije svoje právo na zrušenie, použijú sa ustanovenia uvedené v pravidlách zrušenia predajcu.

5.3 Vyzdvihnutie nie je možné z logistických dôvodov.

6) Výhrada vlastníctva

Ak predávajúci vopred, vyhradzuje si právo na vlastníctvo dodaného tovaru až do úplného zaplatenia dlžnej kúpnej ceny.

7) Zodpovednosť za vady (záruka)

7.1 Ak je zakúpená vec vadná, platia ustanovenia zákonnej zodpovednosti za vady.

7.2 Ak zákazník vystupuje ako spotrebiteľ, je vyzvaný k reklamácii u dodávateľa na dodaný tovar so zjavným poškodením pri preprave a o tom informovať predávajúceho. Ak zákazník nedodrží, nemá to žiadny vplyv na jeho zákonné alebo zmluvné nároky z vád.

8) Rozhodné právo

8.1 Právo Spolkovej republiky Nemecko sa uplatňuje na všetky právne vzťahy medzi stranami s výnimkou zákonov o medzinárodnom nákupe hnuteľného tovaru. Pokiaľ ide o spotrebiteľov, táto voľba práva sa uplatňuje iba vtedy, ak sa poskytovaná ochrana nezruší záväznými ustanoveniami právneho poriadku štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvyklý pobyt.

8.2 Ďalej, pokiaľ ide o zákonné právo na odstúpenie, táto voľba práva sa nevzťahuje na spotrebiteľov, ktorí v čase uzavretia zmluvy nepatria do žiadneho členského štátu Európskej únie a ktorých jediné bydlisko a doručovacia adresa sú v čase uzavretia zmluvy mimo Európskej únie.

9) Kódex správania

- Predajca predložil kritériám kvality dôveryhodných obchodov, ktoré sú dostupné na internete na adrese http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf sú viditeľné.

10) Alternatívne riešenie sporov

10.1 Európska komisia poskytuje platformu pre riešenie sporov online pod týmto odkazom: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Táto platforma slúži ako kontaktné miesto na mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich zo zmlúv o online nákupe alebo poskytovaní služieb týkajúcich sa spotrebiteľa.

10.2 Predávajúci nie je povinný zúčastniť sa postupu urovnávania sporov pred spotrebiteľským arbitrážnym senátom, je však vo všeobecnosti ochotný tak urobiť.